Noteikumi

Starptautiskie pārdošanas un piegādes nosacījumi

Šie pārdošanas, piegādes un apkalpošanas nosacījumi attiecas uz tiešiem pirkumiem no Zehnder Group Deutschland GmbH. Visiem pirkumiem no mūsu dīleriem un partneriem, kā arī no viņu meitasuzņēmumiem vai aģentūrām, tiek piemēroti viņu attiecīgie pārdošanas un piegādes nosacījumi.

Vispārīgi

Starptautiskie pārdošanas un piegādes nosacījumi ir saistoši, ja tie tiek norādīti kā piemērojami kādā līgumā, piedāvājumā vai apstiprinājumā, ko veicis uzņēmums Zehnder Group Deutschland GmbH (Lārā) vai tā filiāle(s), kas darbojas kā pārdevējs (tālāk tekstā — “Pārdevējs”). Ja piegādes tiek veiktas, izpildot izplatīšanas līgumu, kas noslēgts starp Pircēju un Pārdevēju, šie Starptautiskie pārdošanas un piegādes nosacījumi attiecas uz katru piedāvājumu, kas tiek izteikts saskaņā ar šādu līgumu. Jebkādi Pircēja atrunāti noteikumi, kas ir pretrunā šeit izklāstītajiem nosacījumiem, ir spēkā tikai tad, ja Pārdevējs tos skaidri rakstveidā ir apstiprinājis.

Pasūtījumi

Pārdevējs uzņemas saistības tad, ja atsevišķi un nepārprotami ir apstiprinājis katru pirkuma pasūtījumu.

Piegādes nosacījumi

Piegādes nosacījumi ir FCA Lāra Pārdevēja ražotne (FCA — INCOTERMS 2020), ja vien pasūtījuma apstiprinājumā nav norādīts citādi. Visas nodevas, maksas, nodokļus u.c. maksas, kas tiek iekasētas saistībā ar preču importu, maksā Pircējs.

Ja piegāde tiek veikta pa pastu, kā īpaša piegāde vai ātrā piegāde, izdevumus, kas pārsniedz parastos FCA Lāra piegādes izdevumus, sedz Pircējs vai tie tiek segti saskaņā ar vienošanos. Atbildība par preču piegādes risku ir Pircējam.

Iepakojums

Ja nav nolīgts citādi, maksa par preču iepakošanu tiks iekasēta no Pircēja atsevišķi, un iepakojumu var neatgriezt atpakaļ Pārdevējam. Preču konteineri un paletes, kas ir jāatgriež, nekavējoties ir jāiztukšo un jāatgriež. Saistībā ar to radušies izdevumi ir jāsedz Pircējam.

Piegādes datumi

Piegādes datumi ir aptuveni. Plānotās piegādes nokavējums nedod Pircējam tiesības izvirzīt pretenzijas pret Pārdevēju un/vai atcelt pirkuma pasūtījumu.

Piegādes datums, par kuru Pārdevējs ir vienojies ar Pircēju, ir saprātīgi jāpagarina, kad rodas tādi apstākļi, kurus Pārdevējs, neskatoties uz pienācīgu rūpību, nevar novērst.

Cenas/ilgtermiņa pasūtījumi

Ja puses nav vienojušās par kredīta nosacījumiem, par precēm ir jāsamaksā, veicot pasūtījumu. Ja maksājums tiek nokavēts, ir jāmaksā nokavējuma procenti atbilstoši komercbankas noteiktajām likmēm.

Ja netiek pieprasīta Pircēja pasūtītā noteiktā preču daudzuma piegāde un/vai netiek veikta samaksa norādītajā termiņā, Pārdevējs ir tiesīgs nekavējoties atsaukt darījumu, un Pircējs nav tiesīgs pieprasīt zaudējumu atlīdzību. Pārdevējam ir arī tiesības pieprasīt no Pircēja garantiju par pilnu pirkuma cenu apmaiņā pret atlikušo preču piegādi.

Tiesības atteikties

Ja Pircējs ir maksātnespējīgs vai ja Pircējs nav samaksājis par iepriekšējo pirkumu, Pārdevējs ir tiesīgs atteikties no savu pienākumu izpildes, kamēr nav saņemta garantija par nesamaksātās pirkuma cenas samaksu. Ja Pircējs saprātīgā laika periodā nevar sniegt šādu garantiju, Pārdevējs var atteikties no darījuma.

Ja Pircējs nav samaksājis pirkuma cenu, Pārdevējs ir tiesīgs saņemt procentus atbilstoši komercbanku likmēm.

Garantija

Garantijas periods ir sešdesmit (60) mēneši no piegādes Pircējam. Šī garantija neattiecas uz elektriskajiem radiatoriem, elektriskajiem un elektroniskajiem komponentiem. Garantijas periods šiem izstrādājumiem ir divdesmit četri (24) mēneši.

Pircējam ir jāpārbauda preces tūlīt pēc saņemšanas. Par konstatētajiem defektiem ir jāziņo rakstiski astoņu (8) dienu laikā pēc saņemšanas. Pretējā gadījumā iegādātās preces tiek uzskatītas par pieņemtām, un jebkādas garantijas prasības pret Pārdevēju tiek izslēgtas.

Iepriekš norādītajā garantijas periodā par defektiem, ko nevarēja konstatēt parastas pārbaudes laikā, ir jāpaziņo rakstiski uzreiz pēc to konstatēšanas. Pretējā gadījumā iegādātās preces tiek uzskatītas par pieņemtām, un jebkādas garantijas prasības pret Pārdevēju tiek izslēgtas. Ja tiek pierādīts, ka preces ir ar defektiem, un Pircējs ir paziņojis par tiem, kā norādīts iepriekš, Pircējam ir iespēja pieprasīt novērst preču defektus vai bez maksas aizvietot tās ar jaunām. Maksu par piegādi no Pārdevēja ražotnes un uz to, ja nepieciešams, var dalīt uz pusēm. Garantijas prasības tiek pieņemtas, ja Pircējs iepriekš ir izpildījis visus un katru savu pienākumu. Jebkuras citas garantijas prasības par preču defektiem tiek skaidri izslēgtas.

Īpašumtiesību saglabāšana

Īpašumtiesības uz piegādātajām precēm līdz pilnas apmaksas saņemšanai pieder Pārdevējam. Pircējam ir jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai aizsargātu Pārdevēja īpašumtiesības.

Eksporta ierobežojumi

Pārdevēja izstrādājumus vairākās ārvalstu jurisdikcijās aizsargā patenti, prečzīmes, kā arī to dizainparaugiem ir nodrošināta tiesiskā aizsardzība. Šī iemesla dēļ Pircējam ir jākonsultējas ar Pārdevēju pirms piegādes uz šādu jurisdikciju.

Piemērojamie likumi un strīdu izskatīšana

Jebkurā gadījumā ir jāpiemēro ANO Konvencija par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem (Vīnes tirdzniecības konvencija). Ja Vīnes tirdzniecības konvencija neregulē kādu jautājumu, juridiskās attiecības starp Pārdevēju un Pircēju regulē Pārdevēja domicila valstī spēkā esošās materiālo tiesību normas.

Visi strīdi, kas rodas saistībā ar šo līgumu, tiek izšķirti galīgi saskaņā ar Starptautiskās Tirdzniecības palātas šķīrējtiesas noteikumiem, ieceļot vienu tiesnesi saskaņā ar minētajiem noteikumiem. Arbitrāžas vieta ir Pārdevēja domicila valsts. Tiesvedības valoda ir angļu.

 

 

Stājas spēkā 01.01.2010.